به انجام آرایش در دوران بارداری, بارداری مضر و ممنوع است.