اصل ۲۶ قانون اساسی اجازه می دهد تا زیبا مسقط بیش از حد ؟