آغاز مراسم بدهی-۱۳ مهر در سراسر کشور از مسکو و دیگر