شعار مرگ بر آمریکا در مقابل لانه جاسوسی آمریکا اکو شد