سابق سفیر ایران در بغداد: دولت عراق است. ما اطلاعات در مورد نفوذ یک حمله سازمان "daash" من نمی توانم باور ...