از تامین حق, پدر, مرطوب, نظارت بر کیفیت آب/ ۱۱.۸ میلیارد متر مکعب از حق پدر محیط زیست