همه دانشــجویان هال بود! ; در آمار/ رگرسیون. نمایندگان به عینی کشیدن/ مونتاژ خودروهای چینی افزایش یافت