تصمیم رئیس اقلیم کردستان مسعود بارزانی برای توسعه صلح!