دلیل قطع دولت و یا به طور کلی ماهانه نامنظم شکل چیست و چگونه درمان می شود ؟