وضعیت دریاچه خوب است/ آخرین راه نجات ، بسته و کشاورزی در اطراف دریاچه