اثرات تحریم "matsa" برای برنده شدن در این قیمت از ارتش سوریه در "Deir EZ-Zor"