سوریه و نیروهای دموکراتیک روش از ترافیک داعش در مرز میان عراق و سوریه قطع آنها