ممنوعیت فعالیت های کودکان در مراکز بازیافت/پسماند تجارت در توسعه