در حالی که تغذیه با شیر مادر چه به غذا خوردن ، چه نکروز از تورم است ؟