هدف تهمت و.... به ارمغان آورد تا ایران به میز مذاکره با شرایط