یک نویسنده در پایان توت فرنگی امید در مسابقات قهرمانی جهان