Aror در گفتوگو با فارس: ۱۳ مهر, روز افشای ۷۰ سال از خصومت ایالات متحده/ aesthesis عضو جدایی ناپذیر از دانش آموزان