سرگردان ۴ ساعت زائران از مراسم اربعین پرواز ۵۹۲ مقصد نجف