آماده سازی "روس نفت" برای سرمایه گذاری میلیارد دلار