عرضه وزارت خارجه, al-حسینی از زائران از زمین های طرفداران در عراق