بازخورد از زیر کتاب/ هفته دوم آبان 96 ابتدای راه رفتن و بحث در مورد کتاب "زیارت در عراق" پرفروش ...