شروع طرح های خود را از نظم و انضباط برای یک شب از هفته آینده در تهران