این آهنگ از مرگ در امریکا, رئیس جمهور, راهپیمایی, در, دین, ۱۳ مهر