آیا ائتلاف چوب با انتقاد از بیانیه ای از مردم در حال فرار از Deir al-zour