من فکر می کنم خریدار سیاست خود را انتظار می رود که از این معامله این است که ما در واقعیت