دلیل از جمله به اشتباه نام این شاعر در کتاب/بیت حذف شده