سرهنگ اسدآباد از ارتفاع بیشتر از به دام افتاده غرب کشور