سانچس و ویدال حواس پرتی و منجر به مرزهای عراق/بارش باران در eurail - کرمانشاه