حزب بدهی ۱۳ مهر چند دقیقه در سراسر کشور شروع می شود