ثبت نام بیش از ۱۳ هزار نفر از داوطلبان در دانشگاه علوم کاربردی