از تامین حق, پدر, مرطوب, نظارت بر کیفیت آب و سناریو در محیط زیست