عملکرد مهاجمان استقلال غیر قابل قبول است/می توان به صدر جدول آمد