اسکی در ایران انتظار داریم سهم از پنجم بازی های المپیک زمستانی