یک سرمایه گذاری عظیم این شرکت در گذشته گاز اسرائیل