واعظ: این دولت از نظر اقتصادی موضوع مورد بحث نیست /شما نباید از مردم بودن