من قادر به با "قرعه کشی" همکاری من/ "TX" کمدی سخیف نیست