نقدی بر مسابقه بوکس قهرمانی کشور/ میزبان همیشه قهرمان می شود!