من نمی خواهم آن را به خطر است. به زبان ترجمه ارائه شده