اعتقاد کامل به کرانچار عشق/آماده به جانشین محروم در آسیا ما