عملکرد مهاجمان استقلال غیر قابل قبول/میâ € Œتوان به صدر جدول آمد