استراتژی دانشگاه آزاد اسلامی در کنار مردم بودن و حل مشکلات جامعه است