تخلیه نمی کند قدرت کودکان به صورت آزار و اذیت او می تواند پیدا کند