برای یادگیری در مورد وجود جناح"حقوق شهروندی" به حقوق اقوام و ادیان