ایران پل زمینی از تهران به طرطوس در حاشیه دریای مدیترانه است / به دنبال تشکیل امپراتوری بود / تهران وجود دارد برنده می شود و می خواهد خاورمیانه را به فرو کردن / مفید هستند به روسیه مانند این ...