نوشتن یک نامه به رهبر معنوی برای مجلس نمایندگان نیکنام