۱۳ مهر; نمادی از مبارزه و تشدید دانش آموزان در برابر زیاده خواهی آمریکا