برای دستیابی محققان کشور به تکنولوژی اصلی مادون قرمز تصویربرداری تراهرتز