مگر اینکه دولت کوپن, چه کار کرده که من نمی دهد/ تا نمیâ € Œگذارند آموزش من