کلاس شروع می شود در دانشگاه "صادق" که برگزار خواهد شد