صدور حکم بازداشت برای رهبر انتهایی کاتالونیا/ ریختن عشق خود را در عراق/ انتشار بخش دیگری از اسناد مربوط به ترور کندی/ دیدار رسمی ایالات متحده در بازار رسمی است.